2008-2012

S.No

Name of the Student

Score

GATE

1

Vivitha C

48.67

2

Shivmaran S

45.67

3

Madhana K

34.67

4

Aarthy M

28

5

Paventhan V

38

6

Siranthini V

27.67

7

Senthil kumar S

29.37

TANCET

1

Sanofer Nisha A

40.1

2

Evanchalin Sweety M

39.2

3

Sindu S

45.24

4

Vijayalalitha

35.2

5

Sudha

32.2

6

Sundarapandi S

37.98

7

Jothilingam N

29.36

2009-2013

S.No

Name of the Student

Score

GATE

1

Shathana R

46.67

2

Durga J S

26.00

3

Sosutha S

26.00

TANCET

1

Naresh Kumar

39.65

2

Anncy C Maria

35.99

3

Kavitha Rani R

46.36

4

Subashini

38.00

5

Mariyappan N

47.00

CMAT

1

Jeya Sri R

161

2010-2014

S.No

Name of the Student

Score

GATE

1

Subash M

420

2

Vignesh Kumar K E

364

3

Shivashree Vysali V S

344

2011-2015

S.No

Name of the Student

Score

GATE

1

Prasika L

324

2

Aarthy M

370

TOEFL

1

Sathya P

111

2013-2017

S.No

Name of the Student

Score

GATE

1

Madhu Perkin.T

89.35%

IELTS

1

Maroj Kannaa S

6.0

CAT

1

Karthikeyan R R

31.10

MAT

1

Karthikeyan R R

570.5

2

Rajesh G

575.5