Sl.No
Year
Degree-Dept
Name
Rank
1 2000 BE-CIVIL K.Srinivasan 1
2 2000 BE-CIVIL B.Harish Jain 2
3 2000 BE-CIVIL Binga Gara 3
4 2000 BE-CIVIL G.Laxmi Priya 4
5 2000 BE-CIVIL M.Ramachandran 6
6 2000 BE-CIVIL Renya Ete 7