#
Year
Degree-Dept
Name
Rank
1 2002 BE-CIVIL Jayaraj Jackson Raj 1
2 2002 BE-CIVIL R.Aruna Devi 2
3 2002 BE-CIVIL J.Archana 3
4 2002 BE-CIVIL E.Rupa 4
5 2002 BE-CIVIL V.Jayasakthi 5
6 2002 BE-CIVIL J.Kavitha 6
7 2002 BE-CIVIL A.R.Chidhanandham 8
8 2002 BE-CIVIL T.Kanmani 10