#
Year
Degree-Dept
Name
Rank
1 2003 BE-CIVIL R.Balagopal 1
2 2003 BE-CIVIL M.Karthick Ramakrishnan 2
3 2003 BE-CIVIL M.Abirami 3
4 2003 BE-CIVIL R.Saravana Kumar 4
5 2003 BE-CIVIL M.Venkatesh 5