#
Year
Degree-Dept
Name
Rank
1 2004 BE-CIVIL S.S.Bharani Sankaralingam 1
2 2004 BE-CIVIL P.Ponmani Priya 2
3 2004 BE-CIVIL M.Parthiban 3
4 2004 BE-CIVIL N.Vivekanandan 6
5 2004 BE-CIVIL R.Banupriya 10