#
Year
Degree-Dept
Name
Rank
1 2007 BE-CIVIL R. Saranya 8
2 2007 BE-CIVIL A. Kanchanadevi 10
3 2007 BE-CIVIL S.Natarajan 25
4 2007 BE-CIVIL M. Vairamuthu 33
5 2007 BE-CIVIL T.Nithya 41
6 2007 BE-CIVIL K. Ramkumar 44
7 2007 BE-CIVIL V. Sujatha 45
8 2007 BE-CIVIL Veena Venkatesh 45