#
Year
Degree-Dept
Name
Rank
1 2008 BE-CIVIL Uma Parvathy S 8
2 2008 BE-CIVIL Loganathan M S 10
3 2008 BE-CIVIL Bhuvaneswari R 12
4 2008 BE-CIVIL Cyndia Lovebell 19
5 2008 BE-CIVIL Sridhar G 30
6 2008 BE-CIVIL Bamila E 31
7 2008 BE-CIVIL Karthika R 47