#
Year
Degree-Dept
Name
Rank
1 2011 BE-CIVIL Vignesh Kumar N 4
2 2011 BE-CIVIL Keerthana R 6
3 2011 BE-CIVIL Kalaipriya S 9
4 2011 BE-CIVIL Muthu Gurumoorthy M 11
5 2011 BE-CIVIL Sakthivel K 14
6 2011 BE-CIVIL Vinodhini Devi A 21
7 2011 BE-CIVIL Aarathi Rathna Velona A 22
8 2011 BE-CIVIL Thavampetraval N 22
9 2011 BE-CIVIL Subhashini A 23
10 2011 BE-CIVIL Anupreethi G 26
11 2011 BE-CIVIL Dhana Sundari S 27