#
Year
Degree-Dept
Name
Rank
1 2012 BE-CIVIL Arun Kumar S 3
2 2012 BE-CIVIL Thowfica S 5
3 2012 BE-CIVIL Anitha A 8
4 2012 BE-CIVIL Ramprashath J 9
5 2012 BE-CIVIL Sivasubramanian J 10
6 2012 BE-CIVIL Senthil Kumar B 15
7 2012 BE-CIVIL Sivaram J 19
8 2012 BE-CIVIL Gayathri A V 24
9 2012 BE-CIVIL Ludger Miruna A 27
10 2012 BE-CIVIL Santhiya 29
11 2012 BE-CIVIL Thilagavathi S 35