#
Year
Degree-Dept
Name
Rank
1 2014 BE-CIVIL Saranya N 3
2 2014 BE-CIVIL Saranya M 10
3 2014 BE-CIVIL Rajashree S 20
4 2014 BE-CIVIL Suganya V 21
5 2014 BE-CIVIL Vijitha S 22
6 2014 BE-CIVIL Rishi R 23
7 2014 BE-CIVIL Ramji B 24
8 2014 BE-CIVIL Welson S 27
9 2014 BE-CIVIL Vijaya Keerthana J 28
10 2014 BE-CIVIL Depak R A 34
11 2014 BE-CIVIL Subhashini C 38
12 2014 BE-CIVIL Divya M 42
13 2014 BE-CIVIL Naveena S 42
14 2014 BE-CIVIL Anusha K 43
15 2014 BE-CIVIL Salaiamuthavalli G 47