#
Year
Degree-Dept
Name
Rank
1 2016 BE-CIVIL Aparna R 14
2 2016 BE-CIVIL Joel Monisha J 18
3 2016 BE-CIVIL Brindha Devi K
30
4 2016 BE-CIVIL Dhivya S
31